Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Hatály: 2023. szeptember 01 napjától

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 17/B.; adószám: 19818977-1-41) által üzemeltetett https://www.szentmihaly.hu/weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetése és használata vonatkozásában teljeskörű tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a felmerülő adatkezelési tevékenységről, összehangban az irányadó jogszabályokkal, valamint szakmai iránymutatásokkal.

       I.            Adatkezelő

Az Adatkezelőre vonatkozó információk az alábbiak:

Név:                            Angyalföldi Szent Mihály Plébánia

Adószám:                   19818977-1-41          

Székhely:                    1131 Budapest, Babér utca 17/B

E-mail elérhetőség:     plebania@szentmihaly.hu

Telefon:                      06-1-350-63-71

    II.            Alapvetés

Adatkezelő életében a személyes adatok irányadó szabályoknak megfelelő kezelése kiemelten fontos szerepet játszik. Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy az általa kezelt személyes adatokat az adatvédelmi előírásokkal összhangban, a magánélet és a személyes adatok védelméhez fűződő jog kiemelt jellegének szem előtt tartásával kezelje.

 III.            Alkalmazott jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR);

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)

 IV.            Fogalmak

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

    V.            Adatkezelések köre

 

  1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

Adatkezelő a Honlapon beépített fül segítségével lehetőéget biztosít arra, hogy az érintett felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Amennyiben az egyedileg megadott üzenet különleges személyes adatot tartalmaz, akkor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja]

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az érintettek az átlagosnál gyorsabban, közvetlenül fel tudják venni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Kezelt adatok köre:

Név;

E-mail cím;

Érintett által az „üzenet” fül alatt esetlegesen megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés időtartama:

Amennyiben a kapcsolatfelvétel alapján egyéb adatkezelési műveletet indokolt, akkor erről külön tájékoztatás formájában értesíti az Adatkezelő az érintett.

Egyéb esetben az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, de legfeljebb 1 évig.

 

 VI.            Adatfeldolgozók, címzettek és harmadik ország

Az Adatkezelő – jogszabályi vagy hatósági felhívás alapján fennálló kötelezettség hiányában – nem továbbít adatot harmadik személyeknek, harmadik országba, illetve nemzetközi szervezeteknek.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, illetve profilalkotásra nem kerül sor.

Adatkezelő rögzíti, hogy minden egyéb – nem jelen Honlapon – megvalósuló adatkezeléséről külön tájékoztatók rendelkeznek.

Adatkezelő a honlapon hiperhivatkozásokat helyezett el, amely hivatkozások olyan weboldalakra mutatnak, amelyek önálló adatkezelőnek minősülnek, működésükért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

  1. VII.            Cookie szabályzat

Mi az a cookie?

Amikor a látogató a Honlapot meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie-t (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat.

A cookie tehát egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

A cookie vonatkozásában elsődlegesen a Látogató által használt un. kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló, azaz a Honlap irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a Látógatónak. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a Látógató gépen.

Amikor az un. kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót.

Milyen típusai vannak a cookie-nak?

Munkamenet sütik

A munkamenet sütik a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Kényelmi sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (például: elfogadta a süti tájékoztatót és a kereső eredmény listájában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újra és újra elfogadnia a süti tájékoztatót vagy beállítania, hogy milyen rendezési elv szerint szeretné megtekinteni az oldalon megjelenített tartalmakat. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet. A kényelmi sütik alkalmazásához az érintett hozzájárulására van szükség.

Marketing sütik

A marketing sütik vagy a helyi tárolás bármely más formája, amelyek a felhasználói profilok létrehozásához szükségesek, akár reklámok küldéséhez, vagy a felhasználó nyomon követéséhez egy weboldalon vagy több weboldalon keresztül. Ezen sütik felhasználásához az érintett hozzájárulására van szükség.

Böngésző szintjén azonban a sütik használatának letiltására van lehetőség, továbbá az érintett által törölhetőek is a felhasználó eszközén tárolt és a böngésző által letöltött sütik.

Honlap által kezelt cocckie-k

 

Süti neve

Süti típusa

Süti célja

Adatkezelés időtartama

PHPSESSID

Munkamenet

Felhasználói élmény elősegítése.

Munkamenet végéig

_ga

Statisztikai

Regisztrál egy olyan azonosítót, amelyet statisztikai adatok generálására használnak arra vonatkozóan, hogy a látogató hogyan használja a Honlapot.

2 év

_ga#

Statisztikai

A Google Analytics arra használja, hogy adatokat gyűjtsön arról, hogy egy felhasználó hányszor látogatta meg a Honlapot,  valamint mikor volt az első és a legutóbbi látogatás időpontja.

2 év

 

 

  1. VIII.            Érintettek jogai

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett jogosult írásban tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésére vonatkozóan. Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet az egyes adatkezelések céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok forrásáról, az esetleges adattovábbításról stb.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat pontosítsa, egészítse ki vagy módosítsa (pl. hibás adatfelvétel vagy későbbi adatváltozás esetén). Az Adatkezelő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a pontosítás, kiegészítés, módosítás elvégzéséről.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat törölje. Amennyiben az Adatkezelőt nem kötelezi jogszabály az adatok megőrzésére, akkor az Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat és erről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelését korlátozza. Az adatkezelés korlátozására (zárolásra) például abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett bíróság vagy hatóság előtti jogérvényesítés céljából kívánja felhasználni a zárolt személyes adatokat. Az Adatkezelő a zárolt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezelheti, köteles továbbá a zárolás tényét egyértelműen jelölni és a zárolt személyes adatokat elkülönítetten kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult írásban kérni az Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldje a részére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az adathordozhatósághoz fűződő jog az alábbi esetekben gyakorolható:

-          az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul vagy

-           az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett is szerződő fél (beleértve azt az esetet is, amikor az érintett kérésére a szerződés megkötését megelőző lépések megtételére kerül sor); és

-          az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett jogosult közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése merül fel vagy az adatvédelmi jogait kívánja gyakorolni.

Az adatvédelmi jogai sérelme esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, az érintett jogosult polgári pert indítani az Adatkezelő ellen. Az érintett a pert a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (https://birosag.hu/torvenyszekek).

Kelt: Budapest, 2023. szeptember 01. napján

 

 

Adatkezelő

nevében

Varga Norbert

 


© 2021 Angyalföldi Szent Mihály Plébánia     Adatkezelési tájékoztató